Persberichten

Kinderbijslag = universeel recht

Persbericht van 19 april 2013

Uit een grootschalig onderzoek naar de gevolgen van echtscheiding in Vlaanderen blijkt dat kinderen van gescheiden ouders minder kans maken op het behalen van een diploma hoger onderwijs. Vooral het armoederisico in eenoudergezinnen is hier een belangrijke achterliggende oorzaak.


In zijn editoriaal in 'De Morgen' (19/04/2013) pleit Yves Desmet daarom voor inkomensgerelateerde kinderbijslagen en stelt hij de kinderbijslag als recht van het kind in vraag. Eerder deze week stelde minister Lieten al voor om de doelstelling van de kinderbijslag te veranderen: van een instrument om de kosten van kinderen te dragen, naar een instrument om armoede te bestrijden.
De Gezinsbond deelt de bekommernis om kinderarmoede en de gevolgen daarvan weg te werken. We blijven echter stellig het idee van een universele en inclusieve kinderbijslag verdedigen met een recht op kinderbijslag voor elk kind.

Selectiviteit in de kinderbijslag heeft immers een aantal negatieve gevolgen:

  • Inkomensgrenzen vormen ten eerste een onvolmaakt criterium voor wie alle kwetsbare gezinnen wil bereiken. Het officiële inkomen is niet steeds gelijk aan het beschikbare inkomen wat overblijft na vaste kosten of bijvoorbeeld hoge schulden.
  • Selectiviteit ondermijnt de solidariteit tussen gezinnen.
  • Een selectieve kinderbijslag creëert een nieuwe werkloosheidsval waardoor het risico op armoede groot blijft.
  • Selectiviteit vergt veel middelen aan administratie, opvolging en controle
  • Door selectieve maatregelen te beperken tot ‘hen die het echt nodig hebben’ worden deze gezinnen op arbitraire wijze gestigmatiseerd.


Wel pleit de Gezinsbond ervoor om de kinderbijslag bij de overheveling naar de gemeenschappen te moderniseren, te vereenvoudigen, welvaartsvast te maken en de bestaande discriminaties weg te werken.
Voor de bestrijding van kinderarmoede willen wij een sterk pleidooi houden voor een krachtdadig armoedebeleid o.a. via leefbare en gezinsgemoduleerde uitkeringen, de invoering van de derdebetalersregeling in de gezondheidszorg of de kostenbeperking in het secundair onderwijs.