Gezinspolitiek nieuws

Recht op kinderbijslag in Grondwet?

Recht op kinderbijslag binnenkort verankerd in de Belgische Grondwet?

Bij de overheveling van de bevoegdheid van de kinderbijslagen van het federale niveau naar de deelstaten hebben de zes meerderheidspartijen een extra politieke beveiliging ingebouwd: het recht op kinderbijslag moet volgens het regeerakkoord van Di Rupo I ingeschreven worden in de Belgische Grondwet. De Gezinsbond vindt deze verankering een goede zaak maar blijft verder aandringen dat de Vlaamse Gemeenschap én Brussel na de overheveling het volledig overgehevelde budget daadwerkelijk aan kinderbijlslagen besteden.

De inschrijving van het recht op kinderbijslag in de Belgische Grondwet biedt de garantie dat de deelstaten na de overheveling die pas voorzien is tegen 2014-2015 niet kunnen beslissen om de uitbetaling van kinderbijslagen af te schaffen.

De Gezinsbond vindt het een goede zaak dat de federale regering het recht op kinderbijslag wil verankeren in de Grondwet. Deze ingreep vermijdt dat de Gemeenschappen de overgehevelde kinderbijslagen zouden afschaffen. Alleen het recht op kinderbijslag wordt echter gegarandeerd. Dat sluit niet uit dat de Gemeenschappen de overgehevelde middelen deels voor andere doeleinden zouden kunnen gebruiken. Sommigen wijzen nu al op andere noden, zoals bijvoorbeeld de verdere uitbouw van de kinderopvang om de middelen aan te spenderen. Anderen willen dan weer de kinderbijslag selectiever maken ten voordele van lage inkomensgezinnen.

De Gezinsbond staat er op dat de Vlaamse Gemeenschap én Brussel het overgehevelde budget volledig aanwenden voor gezinnen met kinderen én dat budget liefst zelfs aanvullen met bijkomende middelen om zo de bedragen van de kinderbijslagen substantieel te verhogen. Op termijn moeten de Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen voor de Gezinsbond immers minstens de minimumkosten van kinderen dekken. De gemiddelde minimumkost van een kind liep ondertussen al op tot 447,14 euro per maand. Naargelang de leeftijd schommelt de minimumkost tussen 305,63 euro (0 tot en met 5 jaar) en 581,18 euro (18-plussers). De dekkingsgraad van de kinderbijslagen alleen (zonder het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste) bedroeg op 1 januari slechts 25,01 % voor het eerste kind, 35,55 % voor het tweede kind en 45,32 % voor het derde kind. Er is dus nog een lange weg af te leggen tot het doel van de Gezinsbond is bereikt. De Gezinsbond vraagt alvast dat Vlaanderen en Brussel het kinderbijslagstelsel vereenvoudigen en de toegekende bedragen optrekken.

De overheveling van de bevoegdheden van de kinderbijslagen naar de Gemeenschappen is voorzien tegen 2014-2015. Volgens de krant De Standaard krijgt Vlaanderen 3 miljard euro uit het federale kinderbijslagbudget. Deze overheveling verachtvoudigt bijna het huidige budget voor Vlaams gezinsbeleid, dat vandaag slechts 450 miljoen euro bedraagt.

De Gezinsbond zal het dossier van de overheveling van de kinderbijslagen van zeer nabij opvolgen. Volgens de studiedienst volstaat de overheveling van 3 miljard euro immers niet. Op basis van de cijfers van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers kunnen we stellen dat Vlaanderen 57,03 % van de kinderbijslaggerechtigde kinderen telt en zo 55,24 % van de uitgaven voor kinderbijslagen voor zijn rekening neemt. Deze percentages hebben alleen betrekking op het kinderbijslagstelsel van de werknemers, dat ongeveer 72 % van alle kinderbijslaggerechtigde kinderen beheert. Op basis van deze percentages zou Vlaanderen minstens 3,26 à 3,36 miljard uit het kinderbijslagbudget moeten krijgen. Het belang van de kinderbijslagen werd ook onderstreept door de leden van de nieuw geïnstalleerde Algemene Vergadering van de Gezinsbond. Zij keurden op hun eerste vergadering een motie over de Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen goed. Die bevat de belangrijkste eisen van de Gezinsbond voor een Vlaamse en Brusselse kinderbijslag.

Klik hier voor de volledige tekst van de motie van de Algemene Vergadering van de Gezinsbond.